Twoje zamówienie Dowóz od 40 zł. Koszt dostawy 9,90 zł. powyżej 60 zł dowóz gratis.

Regulamin składania i realizacji zamówień przez Elvis Burger

Na terenie miasta dowozimy od kwoty 40 zł wówczas dostawa jest płatna i kosztuje 9,90zł, przy zamówieniu powyżej 60 zł dowóz jest gratis.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o Ciebie, naszego Klienta, w trosce o Twoją prywatność i dane osobowe, stworzyliśmy politykę prywatności, aby Twoje dane były bezpieczne.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Twoich Danych Osobowych (ADO) jest ELVIS s.c. D. Wasilewski, K. Domanowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Białówny 9 lok. 7, NIP 542-318-98-46;

Klient to osoba fizyczna, której dane są przetwarzane w celu wskazanym w tejże polityce;

Strona internetowa www.jimirocket.pl/ oraz www.elvisburger.pl/ za pośrednictwem, których Klient może zamówić oferowane przez ADO towary i usługi;

Zamówienie oznacza czynność prawną dokonywaną za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie wyrażającą wolę zakupu towarów i usług oferowanych przez ADO zgodnie z ich opisem i ceną;

 

CEL, ZAKRES I PODTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH

 

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe, za pośrednictwem strony internetowej oraz telefonicznie, przetwarzane są w celu obsługi, realizacji i dostawy złożonego zamówienia oraz rozpatrywania reklamacji i sugestii dotyczących zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Twoje dane, udostępnione w złożonym zamówieniu, mogą być również przetwarzane w związku z wykonywaniem przez ADO obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa np. ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 

Udostępnione przez Ciebie dane w zamówieniu mogą być także przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia przez ADO roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

ODBIORCY DANYCH

 

Twoje dane osobowe będziemy przekazywać podmiotom działającym na nasze zlecenie tj. dostawcom zamówień, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne.

 

Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom obsługującym płatności w celu realizacji zamówienia.

 

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzecich tj. do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Podane przez Ciebie dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągniecia celów, w jakim zostały podane lub dopóki nie poprosisz o ich usunięcie.

 

PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETAWRZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych i ich kopii oraz do uzyskania informacji, czy Twoje dane i w jaki sposób są przetwarzane.

Prawo sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia danych w przypadku, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe.

Prawo do czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, bądź też są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych w celu realizacji uzasadnionego interesu ADO, ze względu na Twoją szczególną sytuację. Powyższe wymaga wskazania tej szczególnej sytuacji, uzasadniającej zaprzestanie przetwarzania danych.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych przez ADO narusza przepisy RODO.

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH

 

Podanie przez Ciebie kompletnych danych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronie internetowej, lub telefonicznie jest niezbędne do realizacji umowy i zamówienia. Jednocześnie ponosisz odpowiedzialność za podanie prawdziwych i kompletnych danych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń, w szczególności zabezpieczenia przed dostępem do danych osób nieupoważnionych oraz przetwarzaniem naruszającym przepisy obowiązującego prawa.

Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

 

Najlepiej w domu...